Rechter veegt vergunning sterrenschuur Zwarte Haan van tafel en verwijt burgemeester Waanders 'schijn van vooringenomenheid'

Gepubliceerd op: 16-09-2022

De vergunning voor Starbarn bij Zwarte Haan is van tafel geveegd door de rechter. Die zegt dat burgemeester Marga Waanders de ‘schijn van vooringenomenheid’ heeft gewekt bij de goedkeuring van het toeristische project. Waadhoeke is bovendien onzorgvuldig omgesprongen met verkeersproblemen. Negen bewoners van Zwarte Haan krijgen gelijk in hun strijd tegen de komst van het toeristische project ‘Starbarn’ (sterrenschuur) naar het buurtschap. Ze stapten naar de rechter en beschuldigden burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke van belangenverstrengeling bij de goedkeuring van het project dat duisternistoeristen naar de Waddendijk moet lokken. Bovendien rammelde de procedure voor de verleende vergunning naar hun mening van alle kanten.

De voorzieningenrechter geeft hen op belangrijke punten gelijk. De verleende omgevingsvergunning voor het project wordt vernietigd en het college moet binnen twaalf weken een nieuwe beslissing nemen.

Opluchting in Zwarte Haan

Zwarte Haan is opgelucht, reageert Dirk Jan van der Veen die namens zijn buren spreekt. ,,,It hong as it swurd fan Damocles boppe ús hollen.” De sterrenschuur is misschien niet definitief van de baan, maar de kans dat hij er komt is wel verkleind denkt Van der Veen. ,,It rint allegear bot fertraging op en dan komme subsydzjes yn tiidneed.”

Toeristische nachtbrakers

De gemeenteraad van Waadhoeke stemde in december vorig jaar in met de aanvraag voor de komst van de recreatieve ontwikkeling van Nacht aan het Wad. Dit project houdt de bouw in van vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium en expositieruimte (de Starbarn) en een nachttuin. De buurt is vanaf de start van de plannen in 2017 faliekant tegen, bewoners zijn bang dat ze uit hun slaap worden gehouden door toeristische nachtbrakers.

Burgemeester zette handtekening

Stichting Keunstwerk vroeg als penvoerder van de initiatiefnemers de omgevingsvergunning aan. De bewoners vinden dat Marga Waanders zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling, omdat ze als burgemeester het bestreden besluit heeft ondertekend, terwijl ze voorzitter was van Stichting Keunstwurk. Ze vinden haar vooringenomen en verwijten haar misbruik van bevoegdheid en van een ondeugdelijke belangenafweging.

Waanders stemde niet mee

Het college van Waadhoeke liet de rechter weten dat de burgemeester inderdaad een persoonlijk belang had bij het verlenen van de vergunning en dat het beter was geweest dat de locoburgemeester het had ondertekend. Maar van vooringenomenheid was geen sprake, zo verdedigde de gemeente. Waanders heeft zich tijdig teruggetrokken en heeft niet deelgenomen aan de stemmingen.

Schijn van een gebrek

De voorzieningenrechter - die niet inhoudelijk naar de zaak heeft gekeken, maar alleen heeft beoordeeld of het college in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen - oordeelt dat de handtekening van de burgemeester ,,de gerechtvaardigde schijn wekt dat aan de besluitvorming een gebrek kleeft.” Het college had met het oog op ,,het gewicht van de zorgplicht om te waken voor beïnvloeding van de besluitvorming” beter moeten weten.

Onzorgvuldig

Ook op het punt over verkeersproblemen die worden verwacht, heeft Waadhoeke steken laten vallen. In de vergunning staat dat er 17 nieuwe parkeerplaatsen komen. Dat blijkt niet te kloppen. Duisternistoeristen gaan gebruikmaken van bestaande en gebruikte parkeerruimte. Daarom is het de vraag of de 17 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor sterrenschuurbezoekers. De rechter vindt ook dit punt onvoldoende gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid.

Buurtbezwaren ongegrond

De bewoners van Zwarte Haan maakten de gemeente nog meer verwijten over de naar hun mening rammelende procedure. Ze vinden dat er onvoldoende draagvlak is voor het plan en dat ze er niet genoeg bij zijn betrokken. De natuurwaarden zouden onvoldoende zijn onderzocht. Het besluit zou genomen zijn op basis van oude stukken uit gemeente Het Bildt. Ze hadden gekend willen worden in rapporten over geluidhinder en zijn bang voor lichthinder. Op al deze punten vindt de rechter de bezwaren van de bewoners ongegrond en heeft de gemeente wel naar behoren gehandeld.

 

Bron Leeuwarder Courant