Meer biodiversiteit in Waadhoeke

Gepubliceerd op: 09-10-2019

Men is zich in de afgelopen jaren meer en meer bewust geworden van de achteruitgang van insecten. De daling in aantallen insecten is zorgelijk, niet alleen omdat zij een grote natuurwaarde hebben, maar ook een essentiële schakel vormen in de landbouw met betrekking tot bijvoorbeeld de afbraak van organische stoffen in de bodem of de bestuiving van gewassen. Het is daarom van groot belang dat we samen alles doen om het verdere uitsterven van insecten te voorkomen. Dit komt niet alleen ten goede aan andere organismen, maar ook aan de mens. We kunnen al helpen door de aanleg van zogenaamde vlinderidylles. Een idylle is een, in dit geval voor insecten, aangename omgeving. Gebieden met veel landschapsvariatie zijn dan vooral belangrijk. Het gaat dan niet alleen om variatie in plantensoorten, maar ook om bijvoorbeeld hoogteverschillen in de bodem en/of lagere en hogere stukken vegetatie.

Zo’n project zal plaatsvinden op een deel van de Griene Dyk bij Minnertsga met behulp van subsidie van de gemeente Waadhoeke. In dit project worden onder andere bovengenoemde punten aangepakt, wat er hopelijk toe zal leiden dat er zich in de loop van de jaren een grote diversiteit aan insecten huisvest op de Griene dyk.
Educatie speelt een belangrijke rol. Daarom worden er lessen gegeven over biodiversiteit op de basisscholen in Minnertsga en Sint Jacobiparochie. Zo worden zij betrokken bij het inzaaien en het maken van insectenhotels.

Op 17 oktober tussen 9:00 en 12:00 zullen de leerlingen van basisscholen de Twiner, de Lytse Terp en de Wizebeam op de vlinderidylle komen om in te zaaien en de insectenhotels te vullen. Hierbij is iedereen welkom om te komen kijken! Ook Wethouder Jan Dijkstra van de Gemeente Waadhoeke is uitgenodigd en zal naar verwachting in de loop van de ochtend komen kijken. Het vindt plaats op een stuk van de Griene Dyk in de buurt van huisnummer 2.

Informatieavonden
Voor geïnteresseerden zullen er ook informatieavonden gehouden worden in de twee dorpen. De spreker is Bert Natuur (Bert van Geel). Deze avonden zullen niet alleen in het teken staan van deze vlinderidylle, maar vooral ook in het teken van biodiversiteit in het algemeen. Iedereen is van harte welkom, het is geschikt voor jong en oud! Entree is gratis.

Minnertsga 15 oktober 20:00-21:30

MFA de doarpsfinne, Fjildleane 14, 9047JR

Sint Jacobiparochie 14 oktober 20:00-21:30

MFC ’t Beerdhuus, Georg van Saksenstraat 14, 9079KG

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bert van Geel 06 14510450