Lopende projecten Plaatselijk Belang St.-Jabik

Gepubliceerd op: 06-09-2021

Doordat wij voor de tweede keer op rij geen Algemene Vergadering kunnen uitschrijven hebben wij een verslag gemaakt van de afgelopen tijd. Ondank de coronacrisis heeft Plaatselijk Belang St.-Jabik wel de nodige plannen ontwikkeld en voorbereid. Hieronder worden de belangrijkste plannen benoemd en uitgeschreven, hiermee bent u dan weer op de hoogte van wat er speelt in ons dorp.

RADAR WIER

 

Zoals u allemaal inmiddels zult weten is er een nieuwe radar van Defensie in Wier gebouwd. Nadat deze in werking is getreden zijn er erg veel klachten bij de Gemeente binnengekomen. Met name uit Wier, maar ook de naburige dorpen zoals Minnertsga en St.-Jabik ervaarden last. Dit had in ons geval meestal betrekking op storingen op het gebied van tv-zenders en elektriciteit.

Inmiddels is er in Wier een kerngroep opgericht die haar inzet voor de bewoners die overlast ervaren. Er is een inloopavond gehouden op 31 augustus, hierbij was ook wethouder Baukje Tol aanwezig. Alle omwonenden van de radar Wier, ook de dorpen Minnertsga, St.-Jabik en Berlikum,  hebben over deze bijeenkomst een brief van de Gemeente ontvangen.

 

 

NWC DE OPSTAP

 

Dit project is gestart en uitgevoerd door Bertina Algra, zij doet dit met een grote schare vrijwilligers en zij zijn gehuisvest in de oude Openbare School van St.-Jabik.

NWC De Opstap is voor de inwoners in en rondom St.-Jabik en gericht op ontmoeting en ontwikkeling van talenten. Iedereen is welkom, of je nou bejaard, professional, nieuwkomer, arbeidsmigrant, kind, ouder bent, of je nu kennis komt brengen of komt halen. Het kan een start zijn richting regulier werk of inburgering, opleiding of gewoon het van nut willen zijn.

Maatwerk in behoefte vormt hier het vertrekpunt.

Voor meer informatie kunt u gerust eens langskomen bij NWC De Opstap.

 

 

VEENHUIZENSTRAAT

 

Dit hoort bij het herinrichtingsplan wat in St.-Jabik wordt uitgevoerd, dit is begin oktober 2020 aan u gepresenteerd. De zeven stuks 2-onder-1 kapwoningen zouden midden juli (na het broedseizoen) worden gesloopt, helaas werden er vleermuizen geconstateerd. Dit houdt in dat alle bouwactiviteiten moeten worden stilgelegd en pas na 1 oktober kunnen worden opgestart. De planning is nu dat op twee oktober de woningen worden gesloopt.

Woningstichting Wonen NoordWest Friesland zal een handvol woningen op de plek van de gesloopte woningen bouwen. Ook komen er vier kavels voor nieuwbouw beschikbaar, hier is de mogelijkheid om uw eigen vrijstaande woning te (laten) bouwen. Indien u belangstelling heeft voor deze kavels dan kunt u zicht aanmelden via info@Sintjabik.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Wij zullen dan uw gegevens doorspelen aan de Gemeente, ook kunt u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

AANLEG PARK/PLANTSOEN OP HET OUDE SPORTVELD

 

Dit hoort bij het herinrichtingsplan wat in St.-Jabik wordt uitgevoerd, dit is begin oktober 2020 aan u gepresenteerd. Het eerste overleg met de Gemeente en Projectontwikkelaar Roelofs heeft plaats gevonden. Vanuit hier kunnen we de volgende stap voorwaarts zetten.

De bewoners die hebben aangegeven een stuk(je) grond van het oude sportcomplex te willen kopen zullen worden benaderd door de Gemeente voor een overleg, hierbij zal worden gekeken naar de mogelijkheden.

Om te kunnen starten met de aanleg van ons park/plantsoen dient de bestaande reeds aangebrachte riolering en de voorzieningen/leidingen voor gas, water en elektra te worden verwijderd uit de grond. Als de kavelindeling van de nieuwe woningen en de eventuele aankoop van grond definitief is, kunnen de contouren van het park/plantsoen worden bepaald.

Voor de inrichting van het park/plantsoen zal een werkgroep worden opgericht, deze zal bestaan uit Projectontwikkelaar Roelofs, Gemeente Waadhoeke, Plaatselijk Belang St.-Jabik en drie dorpsgenoten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij info@sintjabik.nl . Hierbij graag uw naam, adres, telefoonnummer en een korte motivatie waarom u graag wilt deelnemen aan de werkgroep. Het bestuur zal uiteindelijk een keus maken uit de dorpsbewoners die zich hebben aangemeld.

De werkgroep zal vooralsnog na de bouwvak opstarten en op woensdagmiddag om 16:00 uur beginnen met de vergaderingen. De frequentie zal in het begin hoog zijn, naar mate de tijd vordert zal de vergaderfrequentie afnemen. Dit moet u goed in uw overweging meenemen als u zich aanmeldt voor de werkgroep. Uw aanwezigheid is bij de vergadering gewenst.

 

 

AARDAPPELBEURS

 

Dit hoort bij het herinrichtingsplan wat in St.-Jabik wordt uitgevoerd, dit is begin oktober 2020 aan u gepresenteerd.

Eigenaar VZM heeft inmiddels de Aardappelbeurs aan de binnenzijde verbouwd en de nodige renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde uitgevoerd. Als laatste zal de gevel opnieuw worden gevoegd. Inmiddels is de vergunning voor de bouw van de zeven chalets door de Gemeente goedgekeurd. VZM is reeds begonnen met de aanpassingen aan het terrein, o.a. de riolering en in een later stadium de bestrating en groeninrichting. Hierin worden ook de wensen van de naaste buren meegenomen.

 

 

ZWARTE HAAN

 

De bewoners van Zwarte Haan zijn in overleg met de Gemeente gegaan in verband met de alsmaar toenemende toeristen die Zwarte Haan bezoeken. Dit zorgt namelijk voor veel parkeeroverlast voor de bewoners. Vanuit de Gemeente is er een specialistisch bureau aangesteld om deze problematiek te onderzoeken en samen met de bewoners van Zwarte Haan, Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Gemeente Waadhoeke en Plaatselijk Belang St.-Jabik tot een werkbare oplossing te komen. De eerste bijeenkomst is geweest en er heeft inmiddels onderzoek ter plekke plaatsgevonden. Hierbij wordt o.a. de verkeersintensiteit gemeten en in kaart gebracht.

Na de bouwvak zal er weer een vergadering zijn in het Gemeentehuis in Franeker. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek kan er dan gericht een plan worden opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

WATERTOREN

 

Op het moment dat de watertoren van St.-Jabik te koop stond zijn wij benaderd door de Gemeente Waadhoeke om dit object in te schrijven voor de Erfgoed Deal Waddenkust K(l)eigoed. Hiermee kan een potentiële eigenaar in samenwerking met Plaatselijk Belang, onder zeer strikte voorwaarden, een beroep doen op het fonds dat is opgericht tot behoud van cultureel erfgoed. Hiervoor moet een heel traject worden doorlopen voordat er geld uit het fonds aan ons project wordt toegewezen.

 

Inmiddels is de familie Kolkman de trotse eigenaar van de watertoren. Zij zijn voortvarend van start gegaan en hebben de naaste buurtbewoners over hun plannen geïnformeerd. Zij hebben een architect in de hand genomen om zodoende het ontwerp ook tot uitvoer te kunnen brengen. De eerste schetsen zijn gereed en deze worden door de Gemeente bekeken en zo nodig van commentaar voorzien. Als het ontwerp voldoet aan de eisen die worden gesteld dan zal deze aan de naaste bewoners en aan het dorp worden gepresenteerd.

 

Inmiddels zitten wij in de tweede van de in totaal vijf fasen van het K(l)eigoed traject. Hier zijn we, samen met de familie Kolkman, behoorlijk druk mee. Er moet door Plaatselijk Belang een Cultuurhistorische visie worden opgesteld en dat moet samen met het ontwerp van de architect worden gepresenteerd aan een jury. Zij bepalen uiteindelijk welke plannen doorgaan naar de volgende fase.

 

 

JEU DE BOULES

 

Het nog overgebleven bestuur van Jeu de Boules heeft contact gezocht met Plaatselijk Belang. Het handhaven van de Jeu de Boules op de huidige plek was niet meer haalbaar. Het ledenaantal liep terug en ook het onderhoud kon niet meer worden uitgevoerd door de, voornamelijk oudere, leden.

Na overleg is besloten om de Jeu de Boules onder te brengen bij ons MFC. De activiteitencommissie zal de wedstrijden voortaan gaan organiseren.

Op het schoolplein zullen er drie wedstrijdbanen worden aangelegd zodat daar de wedstrijden kunnen worden gespeeld. De Jeu de Boulers kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten (bar en toiletten) van het MFC en de “groenploeg” van het MFC neemt het onderhoud van de banen voor haar rekening. Deze verplaatsing wordt mogelijk gemaakt door eigen werkzaamheden en een subsidie die door de Gemeente wordt verstrekt. Ook het bestuur van de samenwerkingsschool de Twiner heeft een belangrijk aandeel in het tot stand komen van dit plan.

Bovenstaande is inmiddels goedgekeurd in een ingelaste ledenvergadering van de Jeu de Boules vereniging. De Jeu de Boules vereniging wordt opgeheven en zal verder gaan als activiteit van het MFC.

De Jeu de Boules banen zullen in week 42 worden aangelegd, dit is tijdens de herfstvakantie van de school. Hierdoor is er voor de school geen overlast tijdens de lesuren van de kinderen.

 

 

Mochten er vragen/opmerkingen zijn over bovenstaande punten dan kunt u deze mailen naar info@sintjabik.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

 

 

Bestuur Plaatselijk Belang St.-Jabik