De Opstap wil inspireren met bezoek Koning: “It bringt wol in enoarme reuring”

Gepubliceerd op: 30-05-2024

Vier jaar na de start van De Opstap mag het netwerkcentrum hun werk bekronen. Met het bezoek van Koning Willem-Alexander willen ze vooral inspireren.

De Opstap begon vier jaar geleden met hulp van het Oranjefonds. Dat is ook meteen de reden dat de Koning nu langs komt: Willem-Alexander en Máxima zijn beschermpaar van het fonds.

“We slute wol erch goed oan by it gedachtegoed fan it Oranjefonds”, vertelt Bertina Algra van De Opstap. “Dus ik fyn it hiel leuk om sjen te litten: dit wa he mei dy subsydzje dien.”

Het centrum heeft door de hele week heen activiteiten. “Dat plakke we no allegear by elkoar yn ien momint. We litte sa folle mooglik sjen, wat we normaal ferspreid oer de wike dogge.”

“We ha in taalkafé, in filmgroep, yn it atelier of minsken dy’t poole yn de hangout of yn de moestún”, vertelt Algra.

Het centrum weet nu een paar weken dat de Koning langskomt. Nu mocht het dan ook eindelijk bekend worden.

“Dan sjocht wol dat minsken enerzjy krije foar de lêste puntsjes op de i. It bringt wol in enoarme reuring mei sich mei.”

“We ha alles aardich op de rit, mar it bliuwt spannend”, zegt Algra. “Ik hoopje foaral ek dat it in ynspiraasje is foar oare plakken.”

“Us doel is om minsken te helpen wêr nedich. It soe prachtich wêze at dat gemeentebreed folle mear gebeurt.”

 

bron Omroep Zilt