De bult kransen van Taeke Triemstra groeit nog altijd

Gepubliceerd op: 23-08-2022

Taeke Triemstra is al een fenomeen op de kaatsvelden en zijn statuur wordt alleen maar groter. In 22 jaar hoofdklasse won hij tot zondagmiddag 199 kransen. In Kimswerd volgde nummer 200. ,,Dat is in moaie bulte krânsen.’’

Natuurlijk wist Taeke Triemstra het. Tijdens de finale van de hoofdklassewedstrijd schoot het een paar keer door het hoofd van de inmiddels 39-jarige kaatser uit Sint Jacobiparochie. Winnen met zijn vaste maten Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra zou een nieuw hoofdstuk in de kaatsgeschiedenis betekenen. Geen andere kaatser won 200 keer op de hoofdklasse.

Triemstra is al even recordhouder. Piet Jetze Faber (188 overwinningen) en Hotze Schuil (183) hebben hem al een tijdje geleden moeten laten gaan. De 200ste was een kwestie van tijd. ,,De PC hie ek myn twahûndertste wêze kind’’, wist Triemstra. Dat was hem in aanloop wel duidelijk gemaakt.

Op de hoogmis van het kaatsen lukte het begin deze maand niet. ,,Op de PC wienen we beiden siik’’, zei hij. Triemstra kreeg in aanloop naar de PC buikgriep. Hij sloeg de loting op maandag over. ,,Mar ik ha Erwin wol oanstutsen.’’

Zijlstra moest de PC na twee omlopen vroegtijdig staken. ,,De PC rûn in bytsje yn it wetter.’’ In Kimswerd mocht hij alsnog juichen om de mijlpaal.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra waren de hele dag oppermachtig. Zes eersten kregen ze slechts tegen in vier partijen. Ook de kraker tegen het toppartuur van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar werd nooit spannend (5-2 6-2). ,,We sieten alle trije net yn de wedstriid’’, wist Wassenaar.

Wassenaar probeerde bij een 4-0 achterstand de zaak nog te redden door verbaal de strijd aan te gaan. ,,We moasten it wer oan de praat sjen te krijen. Mar it hie net genôch effekt, dêrfoar wienen we hjoed te min.’’

Frustratie maakte zich meester van de PC-winnaars. Hiemstra stoorde zich vooral aan de te zware ballen en smeet er zelfs een boos de struiken in. De actie bleef merkwaardig genoeg onbestraft.

,,It is net goed te praten’’, vond zijn maat Wassenaar. ,,Mar de ballen moatte gewoan goed wêze. Dizze wie wol 40 gram. Dan binne de ballen dy’t Gert-Anne op dy ôffjurret gewoan kanonskûgels.’’

Hij wees op een blauwe plek op zijn hand. ,,Dy is gewoan trochslein.’’ De ballen wegen normaal ongeveer 24 gram. Ook Triemstra had zich voor de wedstrijd beklaagd bij de scheidsrechter. ,,De ballen dy’t se hjir ha, binne gewoan te swier.’’

Maar het waren uiteindelijk niet de ballen die Wassenaar en zijn maten nekten. ,,We ha gewoan net goed keatst.’’ Daarmee kwam een eind aan zijn doel om in augustus ongeslagen te blijven. De PC-winnaar stond de voorbije weken ook in Arum en Witmarsum met de krans om de nek.

Net als zaterdag in Dokkum, bij de door-elkaar-lotenwedstrijd. Met Patrick van Dellen (koning) en good old Daniël Iseger. Die laatste stevende een dag later weer op de finale af. De zesvoudig PC-winnaar keek ernaar uit om zijn oude maten Van der Bos en Triemstra te treffen. ,,Tsjintwurdich train ik dy jongens.’’

In de tweede omloop kaatste hij met Bauke Triemstra en zijn zwager Patrick Scheepstra tegen Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Menno van Zwieten om een finaleplekje. Tot 4-1 6-4 ging alles crescendo, maar ineens liep de motor vast. Op 5-5 6-6 besliste Van Zwieten de partij met een zitbal. ,,We hienen earder de genadeklap jaan moatten’’, wist Iseger.

De 42-jarige Leeuwarder, die na het seizoen 2016 stopte, vervangt al een tijdje de geblesseerde Sjoerd de Jong. ,,Alles wat ik noch meipak, is bonus.’’

Een extraatje dat zaterdag in Dokkum uitstekend smaakte. ,,Mei de hage om stean, ferfeelt noait.’’

Een dag later voelde het lichaam wel wat stijf. ,,Oan de kondysje leit it net, mar keatsfitheid is wat oars. De spieren moatte al wer wenne en it herstel duorret wat langer.’’ Iseger kan echter nog prima mee. De finaleplek kwam er in Kimswerd echter net niet. ,,Juster wie prachtich, dizze is wol soer. Dy moat al efkes besinke.’’

De finaleplek was voor het partuur van Marten Bergsma. Die stond als balkeerder in het veld. De opslager uit Minnertsga heeft een scheurtje en een botkneuzing in zijn opslaghand. ,,Yn Seisbierrum (eind juli, red.) bin ik op myn hân fallen yn it tuskenspul.’’

De PC kaatste hij een paar dagen later met een kapotte hand. ,,Miskien is it dêrtroch wol minder wurden.’’

Opslaan doet te veel pijn. Toch staat Bergsma als balkeerder en motivator in het veld zolang zijn maten Kootstra en Van Zwieten dat willen. Beiden kunnen een dubbelrol aan. Bergsma’s doel is duidelijk. ,,It giet ek om de punten foar de ranking.’’

Volgend seizoen kaatst hij weer met Kootstra en Dylan Drent. Die laatste is ook al een tijdje geblesseerd en scoort geen punten. ,,We ha wol punten nedich om kommend jier wer op de haadklasse te stean.’’ Volgens de berekeningen van Bergsma moet de tweede plaats van Kimswerd voldoende zijn.

In de finale ging het tot 2-3 6-4 gelijk op. Op dat moment zorgde koning Van der Bos met twee zitballen voor het breekpunt in de wedstrijd. Bij 2-5 6-6 besliste hij de finale met wederom een zitbal en zag hij zijn maat Triemstra zijn 200ste overwinning vieren.

Triemstra glunderde. Als 17-jarig talent pakte hij in september 2000 met Sake Porte en Johan Okkinga zijn allereerste krans op het hoogste niveau. Bijna 22 jaar later volgde nummer 200. ,,Dat is in moaie bult krânsen.’’ Lachend: ,,Op nei de trijehûndert.’’

 

Bron Leeuwarder Courant